اخبار

تعدادی ساعت مچی با مزیت بریل و گویا و بریل  تنها ساخت ژاپن

 HD,HVو تعدادی درشتنما مدلآماده ارائه میباشد 

شرکت به نوین

شرکت به نوین وارد کننده تجهیزات نابینایان و کم بینایان با 20 سال سابقه خدمت به روشندلان و کم بینایان عزیز در ایران .